Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)

Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.

  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.

  3. Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

  4. Prace na rzecz Wspólnoty Parafialnej.

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany uczniom VIII klas szkoły podstawowej. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania. Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełnia następujące warunki:

  1. miał ukończony 16 rok życia

  2. sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)

  3. prowadził życie zgodne z wiarą

  4. powinien nim być ojciec lub matka chrzestna lub inna osoba, a w razie konieczności ojciec lub matka kandydata do bierzmowania.

Archiwum Gazetek Parafialnych